หมวดหมู่สินค้า
ตรวจสอบจัดส่งไปรษณีย์ไทย เชิญคลิก ครับ
                            โปรแกรมสำหรับสินค้า HawkEye
กรณีที่ติดตั้งโปรแกรมไปแล้วพบปัญหาด้านภาษาไทย 
                                                                                                                                                  , FAQ 
                     PFK8800 Series อื่นๆ กรุณาคลิก ที่ นี้      

Productsคู่มือการใช้งาน
PassIDform
 Download ชุด CDROM PFK
  

PFK8800 

  
 


 PFK8800L
  
 

             
         PFK8800LS                                 
                                    
 
                                     คลิก
                                                                             
    

       PFK8800LR             
    
 
                                      คลิก
   


 PFK8800LRS

      
                                     
                                                            

 
                  
  

 TFK รุ่นอื่นๆ กรุณาคลิก ที่ นี้      

Productsคู่มือการใช้งาน
ThaiIDForm
 Download ชุด CDROM TFK
  

TFK2700RB 

 New   
คลิก

------------------------------------

ThaiIDForm  Ver. Old Only  คลิก Download  


 TFK2700R 
 New  
                                                                                                                                         คลิก   

TRK รุ่นอื่นๆ กรุณาคลิก ที่ นี้      

Products
คู่มือการใช้งาน
ThaiID
 Download ชุด CDROM TRK
  
                TRK2700RB 

                      
                           คลิก
 
                 TRK2700R 

                     

  
                            คลิก
TRA รุ่นอื่นๆ กรุณาคลิก ที่ นี้  
    

ProductsAndroid Windows 

  

TRA2910R

โปรดดาวน์โหลดแอพฯ
 AThaiID
 ผ่าน Play Store 
-

 

TRA3310M2 

โปรดดาวน์โหลดแอพฯ
 AThaiID
 ผ่าน Play Store 

-


 

TRA301BT 

โปรดดาวน์โหลดแอพฯ
 AThaiID
 ผ่าน Play Store 

-

TDA รุ่นอื่นๆ กรุณาคลิก ที่ นี้  
    

ProductsAndroid Download ชุด SDK 
TDA

  

TDA2910R

โปรดดาวน์โหลดแอพฯ
TDAService
 ผ่าน Play Store 
 

คลิก

  

TDA3310M2 
โปรดดาวน์โหลดแอพฯ
TDAService
 ผ่าน Play Store 

   
    คลิก 

TDA301BT 
โปรดดาวน์โหลดแอพฯ
TDAService
 ผ่าน Play Store 

   
   คลิก 
                                                                                                              
                                                                                                                        

  

TDAi รุ่นอื่นๆ กรุณาคลิก ที่ นี้      

ProductsAndroid iOS
 Sample Application
 Download ชุด SDK 
TDAi 

  

TDAi301BT

โปรดดาวน์โหลดแอพฯ
TDAService
 ผ่าน Play Store 
โปรดดาวน์โหลดแอพฯ
NiOS Sample ( Obj-C )
NiOS Sample ( Swift )

 ผ่าน Apple App Store 
  

 คลิก


 
TDAi301U8 
โปรดดาวน์โหลดแอพฯ
TDAService
 ผ่าน Play Store 
โปรดดาวน์โหลดแอพฯ
NiOS Sample ( Obj-C )
NiOS Sample ( Swift )

 ผ่าน Apple App Store 
 

 คลิก
 TRAK รุ่นอื่นๆ กรุณาคลิก ที่ นี้  
    

ProductsAndroid Download ชุด CDROM
TRAK
  

TRAK2900R

โปรดดาวน์โหลดแอพฯ
 AThaiID
 ผ่าน Play Store 


คลิก 

                  
                                                                                                                                                                          สำหรับใช้ทดสอบ
                                                                                                                                                                                            เครื่องอ่านบัตร บน Windows


เว็บสำเร็จรูป
×